Eldstäder

Att bygga öppen spis i ett befintligt hus

I en befintlig byggnad kan man i allmänhet bygga öppen spis om den planeras och förverkligas med beaktande av bestämmelser och anvisningar. De tekniska åtgärderna som krävs varierar åtskilligt beroende på situationen. I flera rad- eller parhus eller separata hus har man gjort en reservering för öppen spis i planerings- och byggskedet. Det innebär vanligtvis att golvet eller motsvarande konstruktion dimensionerats och byggts med beaktande av den öppna spisens och skorstenens vikt.

Rökkanalen ska vara av godkänd typ. I Finlands byggbestämmelsesamling del "E3 Små skorstenar" ingår anvisningar och bestämmelser om skorstenar. I del "E6 Murade eldstäder" finns anvisningar för murade eldstäder. Vid placeringen av eldstäder och skorstenar är det viktigt att efterfölja tillverkarens anvisningar om skorstenar, skyddsavstånd och stöttning etc. Skorstenar ska alltid godkännas för användning på en bestämd plats av den lokala byggnadstillsynsmyndigheten.

För öppna spisar som installeras efter byggnadens slutsyn krävs alltid bygglov. I Vandas byggnadstillsyn har man för öppna spisar och skorstenar som byggs i efterhand ett s.k. tillstånd för öppen spis. Att byta ut en öppen spis kräver i regel inget tillstånd, men däremot bör man försäkra sig om att den befintliga skorstenen är i gott skick samt att den lämpar sig för den nya öppna spisen. Man kan till exempel kontakta tillverkaren och/eller en sotare.

Tillstånd för öppen spis

Tillstånd för öppen spis kan ansökas elektroniskt på adressen lupapiste.fi. För tillståndet behövs situationsplan, planritning, fasadritning över långsidan och gaveln, tvärsnitt (rekommenderas, inte nödvändigt), konstruktionsritning samt -genomskärningar av skorstenen och eldstadens grund. Gamla konstruktionsritningar finns ofta hos disponenten och/eller i byggtillsynens arkiv, tfn 09 83923613. Om de gamla konstruktionsritningarna inte hittas bör en kompetent konstruktionsprojekterare ta reda på de gamla konstruktionerna och deras bärförmåga och vid behov bör extra konstruktioner/förstärkning av konstruktioner planeras.

Övriga handlingar som behövs är utredning om besittningsrätten (om ägaren inte framgår ur byggnadstillsynens databas), ifrågavarande bolags samtycke till att öppen spis och skorsten byggs samt fullmakt för ombud att sköta alla ärenden som anknyter till nämnda tillstånd för öppen spis, handelsregisterutdrag för ifrågavarande bolag och presentation av den planerade öppna spisen/skorstenen.

Efter att handlingarna anskaffats ska klienten boka tid till byggnadstillsynen (tfn 09 839 2242) till områdets inspektionsingenjör för presentation av planerna, komplettering av ansökan om tillstånd och genomgång av åtgärder som företas efter att tillståndet beviljats. Om ärendet sköts via den elektroniska tillståndstjänsten kan planerna och bilagorna fogas till ärendet via e-tjänsten.

I det beviljade tillståndet kan det finnas krav på erforderliga tilläggsplaner och utredningar. Efter att skorstenen installerats hålls skorstens- och slutsyn på byggplatsen. För eldstad som ansluts till en befintlig skorsten behövs inte något separat tillstånd förutsatt att eldstadens grund är i skick och brandinspektören eller en sotare granskar skorstenens skick och ger ett skriftligt utlåtande. De skyddsavstånd som eldstadens tillverkare angett bör efterföljas. Områdets inspektionsingenjör ger vid behov råd.

Nyheter

Twitter