Fuktkontroll

Övervakningsförfarande för fuktkontroll fr.o.m. 1.2.2017

EN REDOGÖRELSE OM FUKTKONTROLL SKA LÄMNAS IN SOM BILAGA TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV

Detta gäller privata och offentliga byggprojekt som fr.o.m. 1.2.2017 kommer in för förhandsvägledning och som bygglovssektionen fattar beslut om.

En lyckad hantering av fuktrisker under ett byggprojekt baseras på ett förlopp där risker bekämpas under byggnadsprocessens samtliga faser från beställningen tills det att byggnaden tas i användning.

Redogörelse om fuktkontroll

Den som inleder ett byggprojekt ska lämna in en redogörelse om fuktkontroll i samband med ansökan om bygglov. Med en redogörelse om fuktkontroll som görs upp i anslutning till ansökan om bygglov förbinder sig den som inleder ett byggprojekt att ombesörja fuktkontrollen under byggnadsprocessen och uppfylla de hälsokrav som ställs på byggnaden under samtliga byggnadsfaser från beställningen tills det att byggnaden tas i användning.

Fuktkontrollsamordnare

Den som inleder ett byggprojekt ska utse en separat fuktkontrollsamordnare för projektet. Det ligger i intresset för den som påbörjar ett byggprojekt att redan i planeringsfasen utse en fuktkoontrollsamordnare för att styra att den kvalitet på fuktkontrollen som krävs uppnås under samtliga byggnadsfaser från beställningen tills det att byggnaden tas i användning.

Verksamhetsmodellen Kuivaketju10

Verksamhetsmodellen Kuivaketju10 är en riksomfattande modell för fuktkontroll som omspänner hela byggprocessen. Kuivaketju10 tillhandahåller konkreta tillvägagångssätt för fuktkontroll för alla parter i ett byggprojekt. Om den som inleder ett byggprojekt tar i bruk verksamhetsmodellen Kuivaketju10 räcker det att redogörelsen om fuktkontroll innehåller ett meddelande om att Kuivaketju10 tagits i bruk och vem som utses till fuktkontrollsamordnare.

För närmare information om den nya verksamhetsmodellen, gå in här för tilläggsanvisningar (på finska).

Principerna för förfarandet vid fuktkontroll och kraven på fuktkontrollredogörelsens innehåll presenteras också i Helsingfors byggnadstillsynsverks ”Kosteudenhallinta –menettelytapaohje” (Anvisningar om metoder för fuktkontroll) och Kuivaketju10–anvisningskortenwww.kuivaketju10.fi.

Nyheter

Twitter