Ändring av fastigheters byggnads- och lägenhetsuppgifter fr.o.m. 1.4.2017

VANDA BYGGNADSTILLSYNS ANVISNINGAR FÖR JUSTERING/ÄNDRING AV FASTIGHETERS BYGGNADS- OCH LÄGENHETSUPPGIFTER FR.O.M. 1.4.2017

Ansökan sker elektroniskt via Lupapiste.fi.

Ansökan lämnas alltid in av fastighetens ägare eller en av denna/dessa befullmäktigad person.

Av ägare i bolagsform (Fastighets Ab, Bostads Ab) förutsätts alltid ett utkast av styrelsens protokoll gällande ansökan.


Handlingar som bifogas till ansökan:

-gamla byggnadsritningar (plan, genomskärning, fasader)

-ändringsritningar vid behov (i händelse av betydande avvikelser från det som godkänts)

-ytdisposition (våningsyta, totalyta, källaryta, lägenhetsyta, volym)

-kalkyl över våningsyta/ytor (kontrollmätta vid behov)

-tilläggsutredningar vid behov (fotografier etc.)

Ansökan och bifogade handlingar ska vara upprättade av en sakkunnig (t.ex. ark-byggnadsplanerare)

Byggnadstillsynsdirektör

Nyheter

Twitter