Miljötillstånd och -bestämmelser

Många verksamheter kräver tillstånd

För verksamhet där det föreligger risk för förorening av miljön krävs miljötillstånd.

För verksamhet som förändrar landskapet eller terrängen behövs tillstånd för miljöåtgärder. För markbyggnadsarbete behövs tillstånd för miljöåtgärder, och för marktäkt i kommersiellt syfte marktäktstillstånd. För användning av motordrivna fordon i terräng behövs tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten då det gäller upprepad verksamhet eller då man kan vänta sig att verksamheten medför betydande olägenheter för miljön.

För vissa åtgärder inom byggnation och boende krävs tillståndshandläggning:

  • hantering av olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner
  • samt eventuell befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet

Åtgärder som kräver anmälan

Bulleranmälan ska lämnas om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar i speciellt störande omfattning.

Anmälan till miljöcentralen krävs för reparation och rivning av en byggnads ytterväggar eller andra yttre konstruktioner.

I enlighet med miljöskyddslagen krävs anmälan för avvikelse som rör upplagring av boskapsgödsel samt för exceptionella situationer eller verksamhet av försöksnatur. Exceptionella situationer för vilka det krävs anmälan är exempelvis avvikelser i avfallshanteringen eller andra situationer som ger upphov till exceptionella utsläpp. Anmälningsskyldighet för verksamhet av försöksnatur uppstår då verksamheten, om den vore permanent, skulle förutsätta miljötillstånd.

Följande verksamheter registreras i miljöskyddets datasystem i stället för miljötillstånd

  • distributionsstation för flytande bränslen
  • asfaltstation
  • små energiproduktionsanläggningar
  • en del verksamheter som använder volatila organiska föreningar

Miljöskyddskraven för dessa verksamheter har fastställts genom förordningar.

Miljöskyddsföreskrifter och anvisningar

Vandas miljöskyddsföreskrifter utgår från miljöskyddslagen och gäller sådan verksamhet som eventuellt skadar miljön men för vilken inget miljötillstånd krävs.
HRM:s avfallshanteringsbestämmelser ger anvisningar för hanteringen av avfall och omfattar hela huvudstadsregionen.
Miljöskydds- och avfallshanteringsföreskrifterna kompletteras och preciseras med olika anvisningar till exempel för kompostering, småskalig förbränning och biltvätt.

Nyheter

Twitter