Offentlig delgivning av beslut om bygglov

Förteckningar över offentliga delgivningar för bygglovssektionen och bygglov som fattats genom tjänsteinnehavarbeslut

Bygglovssektionens beslut om bygglov meddelas efter den offentliga delgivningen då de anses ha kommit till vederbörandes kännedom. Besvärstiden är 30 dagar. Tjänsteinnehavarbeslut fattas dagligen. Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden är 14 dagar från det att besluten kungjorts. Förteckningarna finns offentligt framlagda på anslagstavlan i byggnadstillsynens entréhall och på byggnadstillsynens webbsidor.

Nyheter

Twitter