Ansökan om bygglov

Bygg dig ett hem i Vanda

Vanda är en växande stad där du har nära till allt. Staden har nu redan över 210 000 invånare. Ringbanan knyter allt tätare samman stadens många livliga centrum med resten av huvudstadsregionen och från Helsingfors-Vanda flygplats kommer du på ett ögonblick till jordens alla hörn. Det logistiskt sett utmärkta läget lockar också allt fler företag till Vanda.

Det byggs mycket i Vanda, men med respekt för naturen. Att bo i Vanda är bekvämt och ekologiskt hållbart, och dessutom är prisnivån rimlig.

Anskaffning av småhustomt

Vanda stad säljer småhustomter genom poängsättning, lottdragning, en kombination av dessa, på basis av anbudstävlan eller till fast pris. Fr.o.m. år 2010 har det också funnits tomter s.a.s. öppet till salu. Bostadstomter

Tomter kan också köpas av privata markägare. Före köpbeslutet är det dock skäl att hos byggnadstillsynen försäkra sig om att det är möjligt att bygga det hus man önskar sig på en viss tomt. Lupapiste.fi

På generalplaneområde behövs före ansökan om bygglov ett avgörande som gäller planeringsbehov. Man ansöker om lov hos stadsplaneringen och lovet beviljas av generalplanechefen. Kundservice

Mätningsavdelningen ansvarar för fastighetsförrättningar, styckning av tomter och tomtindelning samt rådgivning i anslutning därtill. Lantmäteriservicen

Stadsplaneringens personal hjälper i frågor som anknyter till detaljplaneringen, tfn 09 839 11, besöksadress Konvaljvägen 28. Detaljplanering

Planera dina drömmars hem

En noggrann planering ger önskat resultat. Du gör därför klokt i att anställa kompetenta planerare redan i projektets inledningsskede.

Byggnadens huvudplanerare svarar för planeringsarbetet som helhet och samordningen av specialplanerna. Valet av huvudplanerare och byggnadsplanerare är de viktigaste besluten för den som påbörjar ett projekt. Det är också bra att noggrant utreda planerarnas bakgrund och tidigare arbeten.

I specialplanerna ingår bl.a. byggnadernas konstruktions-, VVS- och energiplaner. Planerna görs upp av experter inom respektive område.

Utgångsuppgifter om faktorer som påverkar projektets planering fås från Vandas karttjänst. Vanda kartservice

Det lönar sig att ta kontakt med byggnadstillsynen i god tid före ansökan om bygglov. På så sätt försäkrar du dig om att projektet framskrider på rätt sätt.

Ansök om bygglov elektroniskt

Bygglov söks elektroniskt via systemet Lupapiste. Via samma tjänst kan du efter att du registrerat dig be om råd i frågor som du grubblar över Lupapiste.fi

Behandlingen av lov för småhus i bygglovstjänsten (tillståndshandläggare/huvudplanerare)

(Bygglov utöver lov för småhus behandlas i bygglovstjänsten fr.o.m. 1.11.2015)

Förhandssamråd

1.Huvudplaneraren öppnar projektet och beställer förhandssamråd i bygglovstjänsten Lupapiste via diskussionsfältet (under "Under beredning").

2.Handläggaren bokar en tid i bygglovstjänsten och ger samtidigt anvisningar om det material som behövs för samrådet via diskussionsfältet i Lupapiste.

Att lämna in ansökan

1.Huvudplaneraren fyller i projektinformationen och scannar in/bifogar bilagorna i Lupapiste.

2.Huvudplaneraren bokar genom diskussionsfältet i bygglovstjänsten Lupapiste tid hos en handläggare för genomgång av innehållet.

3.Handläggaren bokar en tid och ger anvisningar i diskussionsfältet i Lupapiste.

4.Tillståndshandläggaren godkänner projektet och ger huvudplaneraren tillstånd att lämna in ansökan.

5.Huvudplaneraren lämnar in ansökan i Lupapiste (syns under "Ansökan inlämnad").

I Lupapiste fyller (endast) huvudplaneraren i tillståndsansökan och lägger till alla planer som behövs samt övriga utredningar som anknyter till projektet under hela den tid projektet pågår.

Sökande ska framföra alla frågor som rör projektet via huvudplaneraren.

Syner under byggarbetets gång

Inledande mötet

Då bygglovet beviljats och det vunnit laga kraft hålls ett gemensamt inledande möte mellan byggherren, huvudplaneraren, ansvariga arbetsledaren samt byggnadstillsynen. Det inledande mötet bokas av huvudplaneraren eller ansvariga arbetsledaren.

Vid det inledande mötet specificeras vad som förväntas av aktörerna under arbetets gång. Samtidigt kan man förutspå byggarbetets riskfaser samt komma överens om inspektion av byggarbetena och om vilka som är ansvariga för inspektionerna.

Inspektionsprotokoll

På byggnadsplatsen ska det föras ett inspektionsprotokoll med anteckningar om de inspektioner myndigheterna företagit. I handlingarna antecknas dessutom de arbetsskeden som ska inspekteras av den som inleder byggprojektet, arbetsledarna samt planerarna. I bilagorna till inspektionsprotokollet konstateras också byggmaterialets duglighet.

Ibruktagningssyn

Ibruktagningssynen görs innan byggnaden eller en del därav tas i bruk. Smärre arbeten kan ännu pågå men byggnaden ska i stort sett vara säker, sund och användbar. Även andra delområden som inverkar på användningen av byggnaden, såsom el-, vatten- och avloppsinstallationer, ska vara i användbart skick.

Bruks- och underhållsanvisningar

Bruks- och underhållsanvisningar ska göras upp för byggnaden. Det är på byggnadsägarens ansvar att bevara och uppdatera anvisningarna.

Slutsyn

Slutsynen hålls då byggnaden samt fasaderna och gårdsområdet står färdiga. Ansökan om slutsyn ska göras under bygglovets giltighetstid.

Avsmalning av gatuområde

Om du under byggarbetets gång behöver använda ett gatu- eller annat allmänt område för t.ex. uppbevaring av varor, placering av lyftkranar eller dylikt ska området hyras av staden. Tillstånd

För avsmalning av gatuområde behövs alltid trafikmärken för ändamålet. Räddningsverket ska undantagslöst meddelas om avspärrning av gata.

Proffs behövs

Att rätta till byggfel efteråt kostar pengar och tar lång tid. Byggfel undviks genom att man efterföljer bygglovet, genom att kompetenta proffs arbetar på byggarbetsplatsen och genom att riskbenägna arbetsskeden kartläggs i god tid. Byggarbetsplatsen måste även vara säker ur ett arbetarskyddsperspektiv.

För att ett byggprojekt ska lyckas behövs också professionella och kompetenta arbetsledare. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för projektet från början till slut, sköter om de praktiska arrangemangen på byggarbetsplatsen samt kontakterna med myndigheterna. För ventilations-, vatten- och avloppsarbeten behövs å sin sida en ansvarig arbetsledare inom området.

Den som inleder ett byggprojekt ska försäkra sig om att de som utför specialarbeten har den kompetens som bestämmelserna kräver och att arbetarna har utrustning i enlighet med arbetarskyddslagen.

På en bra byggarbetsplats förekommer ingen tolerans för grå ekonomi. Därför ska de som rör sig på byggarbetsplatsen alltid bära med sig ett id-kort. Den som påbörjar ett byggprojekt ska också uppvisa en utredning med avseende på skatter. Skatteförvaltningen

Vad får byggas på tomten?

Utöver den byggrätt som anges i planen får man på tomten bygga ett växthus, en lekstuga, en kompost eller någon annan smärre konstruktion vars storlek är högst 20m2. Då konstruktionen placeras ska hänsyn tas till den omgivande miljön och den får inte ställa till skada eller besvär för grannarna.

För konstruktioner som inte följer byggnadsordningen måste man begära byggnadstillsynens och grannarnas samtycke. Byggnadstillsynen kan låta avlägsna felaktigt placerade eller i övrigt skadliga eller farliga konstruktioner.

Planteringarna på tomten ska hållas i snyggt skick och de får inte åsamka skada eller utgöra fara för grannarna, de som använder gatan eller för underhållsarbeten. Gårdsplanen får inte användas för uppbevaring som förfular omgivningen.

Personalen vid byggnadstillsynen i Vanda ger råd åt småhusboende i frågor som rör gårdsplanernas och byggnadernas skick samt frågor om säkerhet och bygglov. Under den årliga vårsynen granskas småhusområdenas snygghet, trivsel och trygghet genom stickprov. Kontaktinformation

Tomtägarens ansvar och förpliktelser

Ramper, trappor, övriga förbindelseleder och ytvattenledningar som sträcker sig in på allmänt område utanför tomten ska på förhand utredas genom ett särskilt tillståndsförfarande. Tillstånd behövs också för större terrängmässiga ändringar. Däremot behöver man på småhusområden endast i särskilda fall tillstånd för att fälla träd, till exempel för trädfällning som rör alléer som ingår i detaljplaner eller skyddade träd.

Det är på tomtägarens ansvar att anlägga en tomtförbindelse som betjänar fastigheten samt underhåll av förbindelsen från kanten av den byggda körbanan. Underhållet av förbindelsens dagvattentrumma är på fastighetsägarens ansvar. Det är förbjudet att flytta snö från en tomt till allmänt område.

Nyheter

Twitter