Tillsyn av den byggda miljön

Byggnadstillsynen övervakar kontinuerligt den byggda miljön. I tillsynen ingår bl.a.

· Tillsynen av byggande utan tillstånd.

· Reklamanordningar och ljusreklam som utan tillstånd placerats på byggnader.

· Landskapsarbeten utan tillstånd

· Tillsynen av underhållet av den byggda miljön

· Användningen av gårdsplanen

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen.

Lagring utomhus ska ordnas så att den inte fördärvar landskap som syns från en väg eller en annan allmän led eller något annat område eller stör den omgivande bosättningen.

Enligt stadens byggnadsordning ska tomterna och byggnadsplatserna hållas i lämpligt skick enligt sitt användningsändamål och enligt markanvändningen i det omgivande området.

På tomter som i detaljplanen anvisas enbart för boende är det förbjudet att utomhus förvara avregistrerade fordon, över tre meter höga båtar och föremål som förfular omgivningen.

Det är tillåtet att förvara normala mängder snyggt radad ved på tomten.

Avgiftsfri återvinning av skrotbilar

Nyheter

Twitter