Kolneutralt Vanda 2030

Vanda bekämpar klimatförändringen med energieffektivitet och stadsplanering.

Vanda har satt ett nytt mål: att vara en kolneutral stad år 2030. Förändringen sker inte av sig själv, allas insats behövs: såväl städer, företag som individer måste ställa upp i arbetet. Åtgärderna för att uppnå kolneutralitet finns listade i den finskspråkiga Resurssiviisauden tiekartta (ung. Vägkarta för det resurssmarta Vanda).

Mot kolneutralitet

I praktiken innebär målet om kolneutralitet att utsläpen behöver minskas med 80% jämfört med 1990s nivå. Resterande 20% kompenseras genom satsningar på projekt som strävar efter lägre utsläpp. Kommunförbundet rekommenderar denna uppdelning, då det i praktiken är nästan omöjligt att få bort alla utsläpp som orsakas av människan.

Enligt HRM:s statisk stod Vandas växthusutsläppsnivå år 2016 på samma nivå som år 1990, dvs. 1078 kiloton koldioxidekvivalenter. En sänkning av utsläppen på 80% skulle innebära att Vandas växthusutsläpp skulle vara 215 kiloton koldioxidekvivalenter. För att uppnå detta behövs flera åtgärder, av vilka de viktigaste är följande:

  • Förbättring av energieffektivt inom byggandet
  • Defragmentering och utveckling av stadsstrukturen
  • Förbättring av kollektivtrafiken
  • Utveckling av effektiviteten vid uppköp
  • Utveckling av energieffektivitet i utrymmen och i maskiner

Nyheter

Twitter