Stöd för barnets växande och lärande

Det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka barnets behov av stöd för växande och lärande och i ett så tidigt skede som möjligt erbjuda olika former av stöd i småbarnspedagogiken.

Den pedagogiska miljön och småbarnsverksamheten planeras så att barnet i behov av stöd för växande och lärandet utan svårigheter kan delta i gruppens verksamhet.
Ju tidigare barnet får stöd för sitt växande och lärande desto bättre möjligheter har barnet att förstärka sina färdigheter.

Konsulterande specialbarnträdgårdsläraren stöder och konsulterar

Konsulterande specialbarnträdgårdsläraren är sakkunnig i frågor som gäller stöd för barnets växande och lärande inom småbarnspedagogiken. Hennes uppgift är att stöda personalen i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt familjen i frågor som berör barnets tillväxt, vård och lärande. Konsulterande specialbarnträdgårdsläraren koordinerar och kartlägger behovet av stöd samt konsulterar och vägleder fostrarna i vardagliga situationer.

I dagvårdsansökan är det bra att nämna om barnet är i behov av stöd för växande och lärande, samt bifoga utlåtanden av sakkunniga. Det är önskvärt att föräldrarna eller barnets övriga vårdnadshavare är i direkt i kontakt med konsulterande specialbarnträdgårdläraren när dagvårdsbehovet blir aktuellt.

Pedagogiska och strukturella stödåtgärder
Barn i behov av stöd för växande och lärande deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten på närmaste daghem eller i familjedagvård. Genom att planera verksamheten, använda olika metoder och speciella redskap som underlättar barnets vardag kan pedagogerna och fostrarna stöda barnet i behov av stöd i växande och lärande. Barnets individuella behov tas i beaktande då den pedagogiska miljön planeras och byggs upp.

Utöver det pedagogiska stödet är det möjligt att barnet beviljas strukturellt stöd.
Exempel på strukturella stödåtgärder i de svenskspråkiga daghemmen är bl.a. tilläggsresurs till barngruppen som t.ex. assistent. Det strukturella stödet beviljas på basen av behovsprövning för ett år i gången.

I finskspråkiga integrerade daghemsgrupper med 12 barn är ett antal platser reserverade för barn i behov av stöd för växande och lärande. I en integrerad grupp jobbar specialbarnträd-gårdslärare, barnträdgårdslärare och barnskötare.

I Vanda finns det ett finskspråkigt daghem för multihandikappade barn, Hiekkaharjun päiväkoti.

Nyheter

Twitter