Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken

Beaktandet av barnen som individer fick de högsta
poängen i småbarnspedagogikens klientenkät


I Vanda är vårdnadshavarna i huvudsakligen nöjda med de småbarnspedagogiska tjänsterna. Vandas allmänna betyg förbättrades något jämfört med år 2014, då motsvarande enkät genomfördes senaste gången. Nu var medelbetyget 4,41 på skalan 1–5. I Vanda fick beaktandet och uppfostran av barnet som individ det högsta betyget 4,4. Också barnets start inom småbarnspedagogiken och förskolan, kommunikationen och föräldrarnas delaktighet upplevde en mindre förbättring. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan sjönk betyget något, bedömningen låg nu på 4, då den år 2014 var 4,2. Huvudstadsregionens kommuners gemensamma enkät för vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen genomfördes i oktober och november 2017. I Vanda var svarsprocenten 21 %.småbarnspedagogik


Det högsta medelbetyget bland småbarnspedagogikens serviceformer fick familjedagvården 4,6 och därefter kom förskoleundervisningen och gruppfamiljedagvården som båda fick betyget 4,5. Daghemmen fick betyget 4,4 och den privata småbarnspedagogiken 4,3.
Du kan bekanta dig med Vandas resultat via länken:

Hela Vanda (på finska)
och på svenskspråkiga servicen (på svenska)

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som deltog i enkäten!

Utifrån enkätens resultat har vi också valt ut områden som ska utvecklas i Vanda under de kommande åren. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan kommer vi att utveckla servicehandledningen för familjer och presentationen av servicealternativ. I fråga om kommunikationen kommer vi att i mån av möjlighet förverkliga de önskemål som framförts om förbättrade webbsidor. Utöver detta stöder vi daghemmen i arbetet med att förbättra kommunikationen genom att utöka personalens kommunikationsfärdigheter.

Nyheter

Twitter