Principer för placering av barn inom dagvården i Vanda

Då antalet sökande till ett visst daghem/gruppfamiljedaghem är fler än antalet lediga platser beaktas följande faktorer vid valet av barn (inte i viktighetsordning):

• syskon
• barnvisa behov (språkstöd, stöd för växande och lärande, barnskyddets stödinsats)
• vårdtid per dag
• ensamförsörjare
• möjlighet till transport
• barngruppens struktur (barnens åldersfördelning, språkstöd samt stöd för växande och lärande)

Utöver ovan nämnda faktorer beaktas vid placeringen av barn inom den svenskspråkiga dagvården även följande:

• barnets modersmål är svenska
• endera av föräldrarna eller vårdnadshavarna i familjen talar svenska
• barnet har erfarenhet av en svenskspråkig miljö

Dessutom beaktas orsaker som hänger samman med verksamhetens natur:

Placering av barn med behov av stöd för växande och lärande i dagvård
Barnets placering i dagvård samt de behövliga stödåtgärderna förbereds i samarbete med föräldrarna eller andra vårdnadshavare, konsulterande specialbarnträdgårdsläraren samt eventuella övriga sakkunniga.

Nyheter

Twitter