Servicesedel

Ansökan om servicesedel för privat vård vid daghem görs på webbplatsen vantaa.fi med en elektronisk ansökan om dagvård eller med en pappersblankett som inlämnas till dagvårdsbyrån eller den privata producenten som verkar med servicesedel. Utöver ansökan om servicesedel ska man med separat ansökan söka dagvårdsplats vid det privata daghemmet. Servicesedeln är inkomstrelaterad och den dagvårdsavgift som familjen själv betalar får vara högst 30 € dyrare per månad jämfört med motsvarande kommunala dagvårdsavgift.

Servicesedeln gör det möjligt att i större utsträckning än tidigare använda sig av privata dag-vårdstjänster. Alla familjer kan ansöka om en servicesedel av Vanda stad och välja vårdplats bland de privata servicesedeldaghem som staden godkänt. Sedeln är inkomstrelaterad och fa-miljens inkomster inverkar på servicesedelns storlek och den egna betalningsandelen. För att ordna dagvård kan en familj inte samtidigt använda sig av servicesedeln samt få stöd för privat vård av barn eller hemvårdsstöd. Familjer som behöver dagvård på grund av arbete eller studier kan ansöka om servicesedel för heldagsvård.

Hur ansöker en familj om servicesedel för privat dagvård?

1. Utredning av olika dagvårdsalternativ
På Vandas webbplats kan man bekanta sig med servicesedeldaghemmen och deras priser. När familjen har hittat en lämplig vårdplats kan familjen ta kontakt med daghemmet och kontrollera vårdplatssituationen.

2. Ansökan om servicesedel
Servicesedeln ansöks via en elektronisk dagvårdsansökan. Alternativt kan familjen lämna in en utskrift av ansökan till dagvårdsbyrån (Stationsvägen 10, 01300 Vanda) eller till servicesedeldaghemmet. Anteckna ordet ”servicesedel” som referens på kuvertet. Med samma dagvårdsansökan kan man ansöka om både servicesedel och kommunal dagvård i den ordning som familjen önskar. I ansökan anger man önskemålet för ordningsföljden på vårdformerna med siffrorna 1-5. Om man i första hand önskar få servicesedel till ett privat daghem skriver man siffran 1 vid servicesedeln.

3. Beslut om servicesedel
Beslut om servicesedlar tas av chefen för småbarnspedagogik. Det skriftliga beslutet skickas till familjen per post eller till medborgarkontot, ifall familjen tagit i bruk ett medborgarkonto.

4. Dagvårdsavtal med servicesedeldaghem
Efter att ha fått ett beslut om servicesedel ingår familjen ett avtal inklusive bilagor om barnets dagvård med servicesedeldaghemmet.

5. Beslut om servicesedelns värde
Daghemmet lämnar in bilagan till serviceavtalet till dagvårdsbyrån (Stationsvägen 10, 01300 Vanda) innan vårdförhållandet inleds. Anteckna ordet ”servicesedel” som referens på kuvertet. För fastställandet av servicesedelns värde ska familjen dessutom lämna in sina inkomstuppgifter till Vanda stads dagvårdsbyrå senast den 15:e dagen i den månad då dagvården inletts. Samma blankett används för att anmäla inkomster som för att fastställa dagvårdsavgiften. Ifall familjen i ansökan meddelat att man går med på servicesedelns minimivärde behöver inkomstuppgifterna inte lämnas in.
När serviceavtalets bilaga och inkomstuppgifterna har lämnats in till dagvårdsbyrån skickas ett skriftligt beslut om servicesedelns värde hem till familjen per post. Till daghemmet skickas ett skriftligt meddelande om servicesedelns värde, där vårdnadshavarnas inkomstuppgifter inte omnämns. Serviceproducenten fastställer barnets dagvårdsavgift utifrån värdet på servicesedeln. Vårdnadshavarna och daghemmet avtalar sinsemellan om dagvårdsavgiften och sådant som rör betalningen av denna.

6. Inledandet av dagvården
Barnet börjar i dagvården enligt överenskommelse.Servicesedelns värde.Servicesedeln är barnspecifik. Värdet på servicesedeln fastställs utgående från barnets ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt på basis av det servicebehov/den vårdtid som överenskommits i serviceavtalet mellan familjen och producenten. Den kommunala dagvårdens syskonrabatt omfattar också servicesedeln. Med hjälp av räknaren kan du uppskatta värdet på ditt barns servicesedel. För att använda räknarna behöver du ett excel-program.

Räknare
1. Gör först en uppskattning av ditt barns kommunala dagvårdsavgift med räknaren för dagvårdsavgifter. Anvisningar för användning av räknaren och bedömning av avgifter finns på sidan Dagvårdsavgifter och stöd.
2. Välj i servicesedelräknaren barnets ålder daglig vårdtid (endast heltidsvård för barn under 3 år) antalet vårddagar i månaden (högst 12 eller över 12 dagar/mån.). Om ditt barn befinner sig i dagvård högst 12 dagar i månaden, välj 9 som antalet lediga dagar.

Räknaren räknar ut värdet på servicesedeln. Observera dock att det slutliga värdet på servicesedeln fastställs på grundval av de inkomstverifikat och det vårdavtal som du lämnat in till dagvårdsbyrån.

Nyheter

Twitter