Avgifter och bidrag

Avgifter och bidrag inom den kommunala dagvården

Dagvård som anordnas av kommunen är avgiftsbelagd. Familjens storlek, inkomster och över-enskommen vårdtid inverkar på avgiften. Dagvårdsavgiften räknas ut enligt familjens samman-räknade bruttoinkomst. Du kan uppskatta dagvårdsavgiftens storlek på basis av din familjs sammanlagda inkomster och barnets vårdtid med hjälp av en kalkylator. Förskoleundervisningen i enlighet med lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri medan dagvården som kompletterar förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Dagvårdsavgiften för barn med gemensam vårdnad bestäms utgående från storleken på när-förälderns familj samt familjens inkomster. Detta gäller också i de fall då barnet bor halva tiden hos vardera föräldern. Om barnet deltar i dagvården endast under de veckor barnet bor hos distansvårdnadshavaren bestäms avgiften på basis av storleken på distansvårdnadshavarens familj samt familjens inkomster.

Avgifter och bidrag inom den privata dagvården

Klientavgifterna inom den privata dagvården varierar beroende på om vårdstället fungerar med servicesedel, stöd för privat vård eller avtal om köpta tjänster. I daghem som fungerar med servicesedel kan klientavgiften vara högst 30 euro högre jämfört med avgifterna inom den kommunala dagvården. Daghem som fungerar med stöd för privat vård, gruppfamiljedaghem samt familjedagvårdare bestämmer själva klientavgifterna. Familjen ansöker om stöd för privat vård hos FPA. Den köpta dagvården har samma klientavgifter som den kommunala dagvården.

Stöd för privat vård

För privat dagvård betalas det lagstadgade stödet samt kommuntillägg enligt Vanda stads beslut.

vårdpenning / mån. /barn 174,38 euro
inkomstrelaterat vårdtillägg / mån. / barn 0 - 146,64 euro

Kommuntillägg

För familjedagvård eller för dagvårdare i arbetsavtalsförhållande anställd av familjen

heldagsvård för barn under 3 år / mån 290,00 euro
heldagsvård för barn i åldern 3–6 år / mån 180,00 euro

För privat daghem eller gruppfamiljedaghem

heldagsvård för barn under 3 år / mån 600,00 euro
heldagsvård för barn i åldern 3–6 år / mån 350,00 euro

Stöd för privat vård ansöks hos FPA. På basis av samma ansökan fattar FPA också beslut om kommuntillägg om vårdtiden överskrider 25 tim./vecka. Stödet betalas direkt till den som pro-ducerar dagvårdstjänsterna. Föräldrarna ska meddela FPA då den privata vården av barnet av-slutas. Eventuellt överbetalt stöd återkrävs av barnets vårdnadshavare.

Kommuntillägg för dagvård som kompletterar förskoleundervisningen

För dagvård av barn som deltar i förskoleundervisning i enlighet med den grundläggande ut-bildningen betalas lagstadgad vårdpenning om 63,89 e/mån. som stöd för privat vård samt in-komstrelaterat vårdtillägg om 0–73,01 e/mån. Kommuntillägget är 100 €/mån.

Stöd för privat vård för dagvård som kompletterar förskoleundervisningen söks hos FPA. FPA fattar också beslut om kommuntillägg på basis av samma ansökan. Utöver stödet för privat vård betalar familjen en dagvårdsavgift till tjänsteproducenten.

Kommuntillägg för deltidsvård i daghem

Vanda betalar 100 euro per månad i kommuntillägg för barn i åldern 10 mån.–6 år som är i deltidsvård i daghem.

Det lagstadgade stödet för privat vård söks hos FPA och kommuntillägget för deltidsvård hos Vanda stad. Till ansökan om kommuntillägg ska bifogas FPA:s beslut om stöd för privat vård och avskrift av det vårdtidsavtal som gjorts upp med barnets vårdplats.

Ansökan inlämnas till
Vanda dagvårdsbyrå
Stationsvägen 10 A, 3 vån., 01300 Vanda.

Nyheter

Twitter