Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för alla barn i grundskoleåldern. Varje skola har en egen skolhälsovårdare som man kan vända sig till utan att boka tid.

Också vårdnadshavarna kan kontakta skolhälsovårdaren i alla frågor som berör barnets hälsa. Till skolläkarens mottagning söker man sig via skolhälsovårdaren.

Kontroll en gång per läsår

Skolhälsovårdaren träffar varje elev minst en gång per läsår vid regelbundna hälsokontroller. Vid kontrollen genomgår eleven en hälsoundersökning och man kartlägger elevens tillväxt, utveckling och välbefinnande. Vid hälsoundersökningen får eleven också hälsoråd och man samtalar om frågor förknippade med elevens hälsa.

Omfattande hälsokontroller

En omfattande hälsoundersökning görs i klass 1, 5 och 8. Den inbegriper också en kontroll som utförs av skolläkaren. Båda vårdnadshavarna kallas till dessa kontroller. Omfattande hälsoundersökningar utförs på skolorna också under somrarna.

Sjukdomar och olycksfall

Om en elev hastigt insjuknar under skoldagen kan han eller hon gå till skolhälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. Också i anslutning till olycksfall på skolan får eleven första hjälp på skolan.

Vid behov hänvisas eleven alltid till fortsatt vård. Om en elev blir sjuk eller råkar ut för en olycka i skolan försöker man alltid få tag i vårdnadshavaren.

Obs. Ett sjukt barn får inte gå till skolan, utan det hör till vårdnadshavarna att ordna med vård för barnet. Familjerna ansvarar för undersökningar och vård i samband med sjukdomsfall och olycksfall som inträffar under elevens fritid.

Tandvård för skolelever

Eleverna kallas till en kontroll av munhälsan i klass 1, 3, 5, 7 och 8. Hela åldersklassen genomgår regelbundna kontroller. Kontroller av munhälsan kan också göras oftare beroende på barnets behov. Skolelevernas munhälsokontroller utförs av munhygienister och tandläkare.

Mera om tandvård

Förebyggande arbete och stöd i skolvardagen

Skolhälsovårdens mål är att främja elevernas tillväxt, utveckling, hälsa och välbefinnande. Skolhälsovården stödjer också vårdnadshavarna i fostringsarbetet.

Elevvårdens centrala mål är förebyggande arbete och tidigt stöd. Elevvårdsarbetet genomförs alltid i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

Nyheter

Twitter