Information och klienthandledning

Informationsbrev 23.4.2018
Förberedelserna för ibruktagandet av en servicesedel för personlig assistans pågår som bäst. Vi har som mål att ta i bruk servicesedelmodellen i Vanda hösten 2018. Servicesedeln för personlig assistans är ett alternativ till den s.k. arbetsgivarmodellen. Vi informerar närmare allteftersom förberedelserna framskrider – våra nuvarande klienter med rätt till personlig assistans meddelas per brev, och dessutom kommer information också att läggas ut på vår webbsida.

Telefon 09 8392 4682

Hur kan jag få information om handikapptjänster?

Stadens handikappservice är avsedd för personer som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom inte hittar de tjänster de behöver inom den kommunala basservicen. Med tjänster som riktar sig till handikappade ser staden till att handikappade eller långvarigt sjuka kom-muninvånare har likvärdiga förutsättningar att klara sig precis som andra kommuninvånare.

För handikappade personer anordnas olika slags tjänster och ekonomiska stödåtgärder som underlättar möjligheterna att klara sig i hemmet och i det dagliga livet utanför hemmet.
Tjänster och stöd bestäms utgående från en bedömning av servicebehovet samt på basis av handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda. Handikappservicen utgår från vårt lands handikappolitiska riktlinjer och Vandas handikappolitiska program Wampo.

Innan tjänsterna organiseras gör den handikappade och en anställd vid handikappservicen gemensamt upp en serviceplan.

Klienthandledningen och bedömningen av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning utvecklas, så att handledningen och bedömningen av servicebehovet utförs nu vid en och samma enhet, dvs. vid Klienthandledningen för handikappade. Samtidigt genomförs vissa ändringar i den praktiska klientservicen.

Handikappservicens kontor från Vårdträdsgränden har flyttat till Myrbacka.
Det nya namnet är: Klienthandledningen för handikappade
Ny adress: Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda (Ingen klientmottagning på Råtorpsvägen)
Möten med klienterna: Mötena kommer man överens om på för hand och de genomförs antingen som hembesök eller enligt överenskommelse vid någon av de mottagningslokaler som finns på olika håll i Vanda. Lokaler för överenskomna möten finns i bl.a. Korso, Björkby, Dickursby och Myrbacka.

Handikapprådgivning:


• Telefon 09 8392 4682 vardagar kl. 9–15: I handikapprådgivningens telefon ger vi råd och besvarar klienternas frågor. Du kan också be oss om ett klientmöte.
(telefontiden har tidigare varit kl. 9.30–11.30)


• En anställd vid handikapprådgivningen är anträffbar på Vandainfo enligt följande:
på onsdagar i Dickursby Dixi, Vandainfo kl. 13–15, adress: Banvägen 11, 2 våningen
på fredagar i Myrbacka Vandainfo kl. 13–15, adress: Myrbackahuset Påltorget 3.

Du kan också kontakta oss per e-post: vammaispalvelut@vantaa.fi

Nyheter

Twitter