Den brådskande vården vid Västerkulla hälsostation flyttas till Håkansböle 1.10.2018–31.1.2019

Du som är klient vid Västerkulla hälsostation:

 • Om du behöver brådskande vård 1.10.2018–31.1.2019, vänligen sök dig till dagpolikliniken vid Håkansböle hälsostation vardagar kl. 8–16, Galoppbrinken 4.
 • Icke brådskande vård som fås via tidsbokning och telefonservicen fortsätter som förut på Västerkulla hälsostation. Om du behöver boka tid till vård vänligen kontakta hälsostationernas tidsbokningsnummer mån.–fre. kl. 8–12, tfn 09 839 50 000.

Dessa förändringar tryggar tillgången på brådskande vård samtidigt som verksamheten vid hälsostationerna förnyas.

Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Västerkulla hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Västerkulla hälsostation:

 • Uppsök hälsostationen kl. 8–16, tidsbokning inte nödvändig. Anmäl dig till bedömning av vårdbehovet senast kl. 15.
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Fråga hälsovårdaren

 • Hälsovårdarens telefonmottagning måndagar–fredagar kl. 12–13, tfn 09 8393 1790

Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning per telefon eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Västerkulla hälsostation kan också boka tid elektroniskt. Mottagnings- och telefontider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare kan bokas elektroniskt. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 6314 345.

Behöver du vaccineras?

Hälsovårdarna har tisdagar kl. 8–9 vaccinationsmottagning utan tidsbokning. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR), influensavaccin samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

På hälsostationen finns en egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket. Mätaren får du av vaktmästaren.

Egenvårdshörna för INR-provtagning (Marevan-prov)

INR-provtagningen är öppen tisdagar kl. 12–14 utan tidsbokning (obs! endast INR, ingen annan provtagning), 1 vån.

Under 19.6-13.8.2017 INR-provtagningen är öppen tisdagar kl. 10–11.30 och 12–14.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Länsimäki health center

Urgent cases

Did you fall ill suddenly? Patients with no personal doctor can freely choose the day clinic where they want to go to among all the health centers in Vantaa. View the health centers’ queue situation.

Urgent care on weekdays at Länsimäki health center:

 • Go to the health center on weekdays from 8:00 to 16:00 without an advance appointment. Report for assessment of the need for care at the latest at 15:00.
 • Health counseling in Vantaa is available on weekdays from 8:00 to 16:00, tel. 09 839 10023

Urgent care in the evening, at night and over the weekend or in case of acute and severe illnesses:

 • Seek help at the around-the-clock health center on-call service at Peijas hospital (Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa), tel. 09 471 67060

In case of an emergency, call 112.

Non-urgent cases

Would you like to book an appointment or inquire about your lab results?

Would you like to ask for advice?

 • Health counseling in Vantaa is available on weekdays from 8:00 to 16:00, tel. 09 839 10023

Ask a public-health nurse

 • Public-health nurses' phone consultation hours are from Monday to Friday: 12:00-13:00
 • tel. 09 8393 1790

Public-health nurses advise on issues related to lifestyles, diabetes, mental health, blood pressure, and cholesterol. You can make an appointment with a public-health nurse by phone or you can make an online appointment.

The deaf and the hearing impaired

Deaf and hearing-impaired Vantaa residents can make or cancel appointments by text messages. When making an appointment, a nurse may text questions clarifying the customer's situation.

 • Write your full name, identity number and reason for the appointment in the text message and send it to phone number 040 6314 345.

Do you need a vaccination?

Public-health nurses give vaccinations without appointment on Tuesdays from 8:00 to 9:00. We give the most common vaccines (tetanus D, polio, MMR) as well as basic vaccines for travelers (bring your own vaccines with you). The prescriptions for voluntary vaccines will be given by a doctor.

Note! Only Tikkurila and Myyrmäki health centers provide yellow fever vaccination and anti-malarial drugs.

Measure your blood pressure

You can measure your blood pressure yourself at the health center. The janitor will give you the measuring device.

INR sample (Marevan test)

INR samples are taken on Tuesdays from 12:00 to 14:00 without appointment (NOTE: only INR, no other samples will be taken), 1st floor.

From 19, June to 13 August, 2017 INR samples are taken on Tuesdays from 10:00 to 11:30 and from 12:00 to 14:00.

Nyheter

Twitter